حنجره انسان

(جعبه صدای انسان)

Human Larynx

(Human Voice Box)

کار حنجره انسان چیست؟

.هنگام سخن گفتن، تارهای صوتی حنجره انسان به لرزش در می آید