جریان گوارش در دهان

Digestion Process in Mouth

نقش دهان در دستگاه گوارش انسان چیست؟

دهان انسان نخستین جای دستگاه گوارش انسان است که خوردنی ها برای

.گوارش وارد آن می شود

 

اندام های گوارشی دهان انسان چیست؟

:اندام های گوارشی دهان انسان به قرار زیر است

دندان ها –

غده های بزاقی –

زبان –

  

چطور گوارش خوردنی ها در دهان انجام می گیرد؟

هنگامی که چیزی برای خوردن وارد دهان می شود، نخست گونه های مختلف

دندان ها، خوردنی را بریده و پاره کرده تا تکه تکه شود و سپس آن را جویده

.تا خُرد و آسیا شود

بطوری که تجربه شده، انسان با دیدن خوراکی خوب، دهانش آب می افتد. این

آبی که به دهان می آید، بزاق نام دارد. بزاق آب خالص نیست، بلکه موادی

دیگر هم به آن آمیخته است و نخستین شیره گوارشی است که روی

.خوردنی ها اثر می کند

از این رو، خوردنی جویده شده با بزاق آمیخته شده و به شکل خمیری در می آید

.که بتواند به آسانی بلعیده یا فرو داده شود

زبان هم همزمان یاری می کند که خوردنی در دهان بماند تا دندان ها آن را خوب

خُرد و آسیا کند و همین که به مقدار کافی نرم و خمیر شد، زبان آن را به عقب

می راند تا فرو داده شود. اما این شکل از خوردنی هنوز برای بخش های مختلف

بدن قابل استفاده نیست. از این رو، از راه حلق و مری  وارد معده می شود تا

.گوارش به کار خود ادامه دهد

:جستار پیوسته پیشین

:جستار پیوسته پسین