بهداشت و نگهداری دهان انسان

Hygiene and Care of Human Mouth

(Human Oral Hygiene)

بهداشت و نگهداری دهان چیست؟

 

بطوری که دانسته شده، باکتری ها در جای مرطوب خیلی زود رشد کرده و زیاد

.می شوند

پس همواره باید به یاد داشت که چه اندازه باکتری می تواند در دهان پنهان شود

و چه بیماری هایی را به وجود آورند. از این رو، پاک نگهداشتن دهان برای

پیشگیری از بیماری های لثه و دندان ها، و نیز تنفسی و بدبویی دهان را

.بهداشت دهان گویند

 

چطور بهداشت و نگهداری دهان انجام می شود؟

با انجام کارهای زیر می توان به کم کردن وجود باکتری در دهان و بهداشت آن

:یاری کرد

شستن دهان با دهان شویه –

پاک کردن دندان ها –

پاک کردن زبان –

نگهداری لثه –

پاکیزه نگهداشتن ابزار بهداشتی دهان –

خوردن خوردنی های مفید برای دهان –

نخوردن خوردنی های زیان آور برای دهان –

نکشیدن و نجویدن دخانیات –

دیدار با دندانپزشک –

 

:جستار پیوسته پیشین

:جستار پیوسته پسین

:جستار پیوسته