پاک کردن دندان های انسان

Teeth Cleaning for Human

چرا باید دندان ها پاک شوند؟

انسان برای جویدن خوردنی ها نیاز به دندان های سالم دارد. از این رو، می بایست

همواره دندان هایش را به شیوه ای نگهداری کند که به دور از گونه های مختلف

.باکتری ها و میکروب ها – که دندان ها را خراب و فاسد می کنند – باشند

یکی از روش های از بین بردن باکتری ها و میکرب ها، پاکیزه نگهداشتن آنها

.می باشد

 

چطور باید دندان ها را پاک کرد؟

:برای پاکیزه نگهداشتن دندان ها می بایست کارهای زیر را انجام داد

 پاک کردن دندان ها با مسواک / مسواک زدن –

پاک کردن دندان ها با نخ –

 جرم گیری دندان ها توسط دندانپزشک –

:جستار پیوسته پیشین