نخ ابریشمی

Silk Yarn / Thread

چطور رشته ها / الياف ابريشم به دست می آيد؟

رشته ها / الیاف ابريشم که نوع ديگری از الياف حيوانی است، از الیاف / رشته های

.ابریشمی ای درست می شود که کرم ابریشم پیله خود را درست می کند

بطوری که دانسته شده، پس از اينكه خروج مايع و تنيدن  تار پايان يافت و پیله کرم

ابریشم به وجود آمد، كرم بصورت پروانه در می آيد و پيله را سوراخ می كند تا از

.آن خارج می شود

از این رو، برای اينكه به الياف ابريشم آسيبی نرسد، پروانه ها را  به وسيله ی

گرما و يا بخار آب خفه می كنند تا موقع خروج به پيله ها صدمه ای وارد نشود؛

.البته شماری از پروانه ها را به منظور تخمگذاری مجدد زنده نگاه می دارند

پس از خفه كردن كرم، پيله ها را باز می كنند و الياف ابريشم پيوسته ای به دست

.می آورند كه ممكن است هر يك به صدها متر برسد

 

نخ ابريشمی را چگونه فراهم می كنند؟

نخ های ابريشمی را با استفاده از رشته ها / الیاف ابريشم فراهم می كنند. برای اين

منظور می بایست پيله ها را که فقط به صورت يك كلاف ابريشم است، با دستگاه

.ريسندگی باز کنند

برای اين منظور ابريشم پيله ها در حاليكه در آب گرم قرار دارند، به وسيله ی

.ماشين ريسندگی ريسيده و باز می شوند

الياف ابريشم را توسط ماشين های ابريشم كشی به هم می ريسند و نخ ابريشمی

.به دست می آورند

نخ ابريشمی بصورت كلاف بدست می آورند كه برای تهيه يك كيلو ابريشم

.خام 4500 پيله لازم است و هر پيله در حدود 1000 متر نخ ابريشم می دهد

:جستار پیوسته پیشین

:جستار پیوسته پسین