نخ مصنوعی

Synthetic Yarn / Thread

رشته ها / الياف مصنوعی از كجا به دست می آيد؟

با توسعه و تكامل دانش شيمی و دستيابی انسان به تركيب ها و ماده های

/ مصنوعی، دانشمندان به فكر افتادند كه برای استفاده در بافندگی نيز رشته ها

الياف مصنوعی تهيه كنند و از آنها نخ بافندگی یا نخ دوزندگی بسازند. آنها پس

.از تلاش های زياد توانستند رشته ها / الياف مصنوعی را تهيه كنند

رشته های مصنوعی از چیزهایی شیمیایی به دست می آیند که از نفت ساخته

.می شوند و از این رو، رشته ها / الیاف مصنوعی نامیده می شوند

رشته ها / الياف مصنوعی گونه های زيادی دارند و هر كدام از آنها با استفاده از

.ماده های شيميايی معينی فراهم می شوند

 

چطور نخ های مصنوعی تهیه می شود؟

 از ريسيدن رشته ها / الیاف مصنوعی با بعضی الياف طبيعی، نخ های مصنوعی

.فراهم می شوند

 

چند گونه نخ مصنوعی وجود دارد؟

مهمترین گونه های نخ مصنوعی عبارتند از: رایون، نایلون، پولیستر، تریلین و

.آکریلیک

:جستار پیوسته پیشین

:جستار پیوسته پسین