نخ رایون

Rayon Yarn / Thread

چطور رشته ها / الیاف رایون  فراهم می شود؟

رشته ها / الياف رايون يكی از انواع الياف مصنوعی است كه به علت شباهت زيادی

.كه از نظر كيفيت ظاهری با ابريشم دارد، اصطلاحاً آن را ابريشم مصنوعی می گويند

 

برای فراهم کردن الياف ابريشم مصنوعی از ماده ای به نام سلولز استفاده می شود

كه در اكثر درختان وجود دارد. صنعتگران، ماده سلولز را بصورت ورقه هايی

سفت كرده و سپس آنها را خرد می كنند و قطعات ريز سلولز را با مواد شيميايی

.ديگر از جمله استُن تركيب می كنند

 

تركيب اين ماده ها را كه به صورت مايع می باشد، با فشار از لوله ای كه دهانه ی

آن  دارای سوراخ های ريز است، عبور می دهند. مايع بصورت تارهای باريك و 

پيوسته از دهانه لوله خارج می شود. ضمن خروج، استن آن بخار و آنچه باقی

می ماند بصورت الياف پيوسته ای منجمد می شود. اين الياف را، الياف ابريشم

.مصنوعی يا رايون می نامند

الياف رایون را با برخی الياف ديگر بهم ريسيده و  به نخ ابريشم مصنوعی تبديل

.می شوند كه آماده مصرف در بافندگی است

 

:جستار پیوسته پیشین