نخ نایلون

Nylon Yarn / Thread

چطور رشته ها / الیاف نایلون فراهم می شود؟

.رشته ها / الياف نايلون نيز از الياف مصنوعی است

روش فراهم کردن الياف نايلون شبيه روش ساخت ابريشم مصنوعی است، با اين

تفاوت كه برای مواد اوليه آن بجای سلولز، بيشتر از ماده های معدنی و نفتی

.استفاده می شود

 

نخ نایلون چگونه فراهم می شود؟

.در نمای بالا نمودار ساده ای از چگونگی توليد نخ نايلونی نشان داده شده است

 

:جستار پیوسته پیشین