با یاد نام خداوند یکتا

 

درخت تو گر بار دانش بگیرد              به زیر آوری چرخ نیلوفری را

 

با درود فراوان بر کسانی که راه پژوهش را در پیش دارند و امروزشان با دیروزشان، نه، بلکه این لحظه شان با لحظه ی پیششان یکسان نبوده و هر لحظه از زندگی خود را در آگاهانیدن خود و دیگران سپری می کنند

با باور بر اینکه برای رسیدن به کمال، که همانا راه رسیدن به زندگی آرمانی و یکتایی هستی می باشد، راهی جز آگاه شدن هر چه بیشتر از ناشناخته های جهان هستی – چه مادی و چه معنوی – وجود ندارد و

با باور بر اینکه زندگی با ناآگاهی به مثابه ی حرکت در تاریکی است که ثمره ی آن چیزی جز زیان های جسمی و روانی نمی باشد، با بیشترین تلاش خود، به بیان و نمایش گوشه هایی از اندیشه و نشانه هایی از انسان های فرهیخته در زمینه های گوناگون دانش بشری

 – به مفهوم عام و نه به مفهوم خاص –

پرداخته تا به امید آنکه هر زمینه، نه، بلکه هر واژه ی آن راهگشای پژوهشگری نو، و نیز نویدبخش زندگی بهتر برای کاربران گرامی باشد

با انتظار به اینکه با بیان دیدگاه های خود در پویایی این مجموعه سهمی به سزا داشته باشید و

با سپاس و قدردانی پیشاپیش از همه ی آنانی که به راهی از دسترنجشان در این مجموعه استفاده گردیده و نیز

شما کاربر گرامی که وقت گرانقدر خود را ارزانی می دارید

 

تندرست و شاد باشید