دانش

Knowledge

دانش چیست؟

   به آشنایی، آگاهی یا درکی که از واقعیت ها، اطلاعات، صفت ها و توانمندی های

کسی یا چیزی از راه آزمودگی / تجربه، آشکاری / کشف، آموزش و شناخت به

.دست می آیند، دانش گفته می شود

 از این رو، دانش یک مفهوم عام واژه برای آگاهی ها و دانسته های انسان

:می باشد که با داشتن آن بر توانمندی های او افزوده می شود. پس

 

توانا بود هر که دانا بود

:جستار پیوسته پسین