منظومه ی خورشیدی

(منظومۀ شمسی / دهناد خورشیدی)

Solar System

منظومه ی خورشیدی چیست؟

منظومه ی خورشیدی سامانه ای از یک ستاره – خورشید – و هشت سیاره و دیگر

جرم های آسمانی است که به دور آن در مدارهایی بیضی شکل بطور مستقیم یا

.غیر مستقیم گردش می کنند و در کهکشان راه شیری می باشند

:جستار پیوسته پیشین