خردمندی

(حکمت / فلسفه)

Philosophy

خردمندی / حکمت / فلسفه چیست؟

خردمندی / حکمت / فلسفه به خرد ورزیدن / فکر کردن انسان در باره ی

.پرسش های بنیادین که در جهان هستی با آنها روبرو است، می پردازد

:از این رو، خردمندی / حکمت / فلسفه دارای دو بخش مهم زیر می باشد

نما مایه / طبیعت / جهان هستی –

مایه / ماوراء طبیعت / جهان عقلانی –

 

:جستار پیوسته پیشین

:جستار پیوسته دیگر