بهداشت

Hygiene

بهداشت چیست؟

مجموعه ای از شرایط و یا کارهایی است که برای نگهداشت تندرستی و پیشگیری

.از گسترش بیماری ها انجام می گیرد

از این رو، بهداشت راه کارهایی است که مربوط به پاکیزگی، تندرستی و پزشکی

.است

 

راهکارهای بهداشت چیست؟

از بین بردن آلودگی ها را از اندام های بدن، خوردنی ها، پوشاک و زیستگاه مانند

.بستر خواب، اتاق، خانه، شهر و … راهکارهای بهداشت گویند

 

چرا بهداشت لازم است؟

بهداشت از گرد آمدن بسیاری گونه های مختلف میکروب ها، ویروس ها و

.باکتری ها و جانوران بیماری زا جلوگیری می کند تا انسان تندرست باشد

 

گونه های بهداشت چیست؟

بهداشت دارای گونه هایی است که بطور فردی و همگانی انجام می گیرد. از آن

جمله اند: بهداشت پزشکی، بهداشت زیستگاه / خانه و زندگی روزمره، بهداشت

… خوردن، بهداشت شخصی و

 

 

:جستار پیوسته پیشین

:جستار پیوسته