هنر

The Arts

هنر چیست؟

 

توانمندی های انسان در آفرینش چیزهایی که معمولاً متأثر از فرهنگ می باشند

.و به شکل تماشایی پدید می آیند، هنر نامیده می شود

آفریده های هنری انسان از دیدگاه زیبایی و احساسی مورد توجه می باشند و

.سبب دگرگونی در فرهنگ نیز می گردند

از این رو، توانمندی های هنری هر کس نمایانگر انگیزه های درونی او نیز

.می باشند

:جستار پیوسته پیشین