مثلث سوختن

(مثلث آتش)

The Combustion Triangle

(The Fire Triangle)

چطور سوختن / آتش پدید می آید؟

بطوری که دانسته شده، برای سوختن هر ماده مرکب نیاز به اکسیژن است تا با آن ترکیب شود. اما باید

دانست که برای پدیداری سوختن / آتش ، افزون بر اکسیژن و ماده مرکب نیاز به گرما نیز می باشد تا

.نور و گرما پدید آیند

از این رو، برای سوختن که همراه با نور و گرما – مانند آتش – باشد، سه چیز لازم است که آنها را

:مثلث سوختن / مثلث آتش می نامند

سوخت برای سوختن – *

اکسیژن برای سوختن – **

گرما برای سوختن – ***

 .و در صورت نبودن یکی از آنها سوختن / آتش پدید نمی آید

 

:جستار پیوسته پیشین