زغال چوب

Charcoal

زغال چوب چیست؟

.زغال چوب گونه ای سوخت جامد می باشد که بدون دود می سوزد

 

چطور زغال چوب فراهم می شود؟

.بطوری که دانسته شده، با گرم شدن چوب، یک تغییر شیمیایی روی می دهد که چوب را تجزیه می کند

از این تجزیه شیمیایی مخلوطی از گازهای منو اکسید کربن، دی اکسید کربن، هیدروژن و چند گاز دیگر پدید

می آید و نیز

 .ماده ی سیاه جامدی که زغال چوب نامیده شده است

 

:جستار پیوسته پیشین