اندازه گیری

Measurement

اندازه گیری چیست؟

 تعیین و نشان دادن اندازه / بزرگی چیزها و پدیده ها را با یک شمار / عدد، اندازه گیری گویند. مانند

… اندازه گیری درازا، پهنا، بلندی، سنگینی، دما، فشار، تندی / سرعت، کارمایه / انرژی، زمان و

 

چرا چیزها /پدیده ها را اندازه گیری می کنند؟

 .گاهی لازم است که اندازه چیزی به دیگران گفته شود، در آن صورت باید آن را اندازه گیری کرد

 

چه چیزهایی را اندازه گیری می کنند؟

 از آنجا که در جهان آفرینش چیزها و پدیده های گوناگونی وجود دارد که هر یک دارای نظام ویژه ی خود را

دارا می باشد، پس بر حسب اینکه چه ویژگی ای اندازه گیری می شود، اندازه گیری های گوناگونی هم وجود

:دارند که مهم ترین آنها به قرار زیر می باشند

– اندازه گیری دورامان / بُعد – اندازه گیری رویه / سطح – اندازه گیری گنجایش / حجم – اندازه گیری زمان

– اندازه گیری تندی / سرعت – اندازه گیری دما – اندازه گیری نمناکی / رطوبت – اندازه گیری وزن

… اندازه گیری بارش – اندازه گیری فشار و

 

:جستار پیوسته پیشین

:جستار پیوسته پسین

:جستار پیوسته