جنس پوشاک

Clothing Material

جنس پوشاك ها چیست؟

 

 .پوشاك را از پارچه، چرم و يا لاستيك درست می كنند

 

پوشاک از چه نوع پارچه هایی تهیه می شوند؟

.پوشاک از پارچه های پنبه ای، پشمی، ابريشمی، مصنوعی تهیه می شوند

 

چرا پشم برای تهيه پوشاک زمستانی مناسب است؟

 

.پشم كلفت تر و گرمتر است

 

چرا پارچه هايی كه از نخ خالص بافته می شوند، برای پوشاک

بچه ها مناسب هستند؟

پارچه هايی كه از نخ خالص بافته می شوند – مانند پارچه های جين -، بسيار با

.دوام هستند و خيلی خوب شسته می شوند

 

 :جستار پیوسته پیشین