بارانی

Raincoat

بارانی چگونه پوشاکی است؟

بارانی پوشاکی است که از خیس شدن انسان به سبب بارش های گوناگون مانند

.باران، برف و … پیشگیری می کند

 

چطور بارانی از خیس شدن انسان جلوگیری می کند؟

بارانی پوشاکی بلند و از جنس مخصوصی می باشد که روی لباس های دیگر را

می پوشاند و آب از آن نمی گذرد. از این رو، لباس ها خیس و تر نمی شوند و

.خشک می مانند