مخلوط همگن ماده های مایع و مایع

(محلول)

Liquid-Liquid Homogeneous Mixture

(Solution)

مخلوط همگن ماده های مایع و مایع / محلول چگونه است؟

هنگامی که چیزی مایع به مایع دیگری افزوده شود و پس از  به هم خوردن ناپدید گردد، اما همچنان در مایع

وجود داشته باشد، می گویند آن چیز مایع افزوده شده، در آن مایع حل شده است و آن را مخلوط همگن

.ماده های مایع و مایع می نامند

در این صورت آن چیز مایع حل شده را محلول (به معنی حل شونده)، مایعی که چیز مایع در آن حل شده را

.حلال (به معنی حل کننده) و مایع به دست آمده را محلول (به معنی حل شده) گویند

 

 

:۱ – آزمایش و تجربه 

 

:چیزهای مور نیاز آزمایش

 

آبلیمو – *

لیوان پر از آب – **

قاشق – ***

 

:روش آزمایش

 

.نخست مقداری از آب لیوان چشیده شود، ملاحظه می شود که بی مزه است یعنی دارای مزه بخصوصی نیست

 

.سپس مقداری از آبلیمو را داخل لیوان آب ریخته و با قاشق به هم زده شود تا در آب ناپدید گردد

.حال مقداری هم از این آب چشیده شود، ملاحظه می شود که آب ترش است

:یعنی با اینکه آبلیمو در آب ناپدید شده، اما مزه آب نشان می دهد که هنوز در آب وجود دارد. پس

چیز مایع (آبلیمو) در مایع (آب) حل شده و محلول (آب) درست کرده اند و چیز مایع (آبلیمو) حل شونده است

 

حال اگر شکر (ماده جامد) هم به محلول افزوده گردد، مشاهده می گردد که ناپدید می شود. اما هنگامی که

مقداری از آن نوشیده شود، مزه ترش آبلیمو و شیرین شکر حس می گردد. از این رو، یک مخلوط همگن

.است که محلول می باشد و نام آن هم لیموناد است

 

:جستار پیوسته پیشین