زندگی در سیّاره ی بهرام

(زندگی در مریخ)

Life on Mars Planet

زندگی در بهرام / مریخ چگونه است؟

.هوایی که در سیّاره ی بهرام / کره مریخ وجود دارد، مانند هوای کره زمین نیست

از این رو، زندگی کردن انسان، در آن جا بسیار دشوار است و هيچ نشانه ای هم از

.زندگی در آن جا به چشم نمی خورد، زيرا بسيار سرد است

با اینکه دانسته های انسان در باره همسایگان آسمانی خود چندان زیاد نیست، ولی

سالهاست که در فکر سفر به سیّاره ها می باشد و اگر انسان روزی بتواند موفق به

.چنین سفری بشود، شاید سیاره ی بهرام نخستین سیاره ای باشد که به آن سفر کند

 

چرا اخترشناسان می پندارند که در سياره ی بهرام زندگی وجود دارد؟

بطوری که دانسته شده، دانشمندان دست به همه گونه آزمايش زده اند تا ببينند که

آيا در جاهای ديگر اين کیهان، زندگی وجود دارد يا نه؟

طبيعی است پيگردی در منظومه خورشيدی برای يافتن نشانه های زندگی، آسانتر

است تا آنکه بخواهيم به فضاهای خارج از آن دست بيازيم. يکی از جاهايی که برخی

.از دانشمندان نوعی زندگی را در آنجا حدس می زنند، سياره بهرام / کره مريخ است

حال چرا دانشمندان انگشت روی مريخ گذاشته اند؟

.زيرا کره مريخ را همزاد کره زمين می پندارند

از خورشيد که حرکت کنيم سياره بهرام نخستين سياره بعد از زمين می باشد. قطر

اين سياره حدود نصف قطر زمين است و گردش آن به دور خورشيد در زمانی کمتر

.از دو سال انجام می پذيرد

در سياره بهرام روز هم وجود دارد، آنهم تقريبا بطولانی روزهای ما که در کره ی

.زمين زندگی می کنيم

 

به کمک رصدخانه، اخترشناسان چيزهايی در مريخ ديده اند که وجود نوعی از

.زندگی را در آن جا نشان می دهد

نخست آنکه: مريخ مانند زمين فصل های چهارگانه دارد و با تغيير اين فصل ها

دگرگونی در سطح آن مشاهده می شود. قسمت های تاريک آن به هنگام بهار و

.تابستان تاريکتر می نمايد و سپس رنگش هم از سبزی به زردی می گرايد

!شايد اينها همان نشانه هایی از گياهان باشد

اخترشناسان همچنين بر این باورند که: دست کم مقدار کمی بخارآب در جو مريخ

،وجود دارد. همين برای زندگی در آنجا کمک بزرگی می تواند باشد. بعلاوه

دانشمندی ايتاليايی بنام جوآنی اسکيا پارلی به سال ۱۸۸۷ ميلادی گزارش داد که

.بر سطح مريخ چيزهايی را ديده که شبيه به چند کانال است

:حال اين پرسش پيش می آيد که

آيا اين کانال ها را ساکنان مريخ درست کرده اند که به وسيله آنها آب را از مناطق

قطبی به مناطق صحرايی می آورند؟

.اين چيزی است که دانشمندان می خواهند آن را درک کنند

با اينهمه، کپسول مرينر ۴ در تابستان  ۱۹۶۵ ميلادی سفر تاريخی و ۴۲۴ ميليون

کيلومتری خود را برای برداشتن عکس هايی از مريخ به پايان رسانيد. عکس هايی

که اين سفينه به زمين مخابره کرده، نشان می دهد که اگر بر سطح مريخ زندگی

وجود داشته باشد، بايد در مراحل بسيار ابتدايی آن، يعنی خزه ها، گلسنگ ها و

.قارچ ها باشد

زندگی در آن جا بايد به گونه ای باشد که بتواند در محيطی خشک و بی آب يا در

.فضايی کم يا بی اکسيژن، که فقط اندکی نشان از بخار آب دارد، باقی بماند

با اين همه، بسياری از دانشمندان بر این باورند که چون انسان گام بر سطح سياره

.بهرام / کره مريخ نهد، در آن جا برخی گونه های زندگی را مشاهده خواهد کرد

:جستار پیوسته پیشین