سیّاره ی بهرام

(کُره ی مريخ)

The Planet Mars

ویژگی های سیّاره ی بهرام / مریخ چیست؟

فاصله متوسط از خورشيد                                 ۲۲۷/۹       ميليون کيلومتر

سرعت مداری                                               ۲۴/۱       کيلومتر در ثانيه

دوره چرخش به دور خورشيد(طول سال)           ۱/۸۸۱                       سال

دوره چرخش به دور خود( طول روز)                ۱/۰۳                       روز

زاويه تمايل سطح به محور                             ۲۵/۱۹                   درجه

زاويه تمايل مدار با دايرة البروج                      ۱/۸۵                     درجه

جرم                                                     ۰/۱۰۷                جرم زمين

حجم                                                     ۰/۱۵۰               حجم زمين

چگالی                                                     ۳/۹۴            چگالی زمين

قطر استوايی                                                  ۶۷۸۷            کيلومتر

گرانش سطحی                                            ۰/۳۸            گرانش زمين

شمار ماه های شناخته شده                                  ۲

پختی يا فشردگی قطب ها                              ۰/۰۰۵

نسبت بازتاب                                              ۰/۱۵

 

ساختار سيّاره بهرام / مريخ چگونه است؟

سیاره بهرام / کره مریخ پس از زمین، نزدیکترین سیاره به خورشید است که قطر

.آن تقریباً نصف قطر زمین است و بیش از هر سیاره دیگر به زمین شباهت دارد

.این سیاره را می توان بدون دوربین نجومی مشاهده کرد

سياره بهرام به دليل سرخی رنگ خاکش به سياره سرخ معروف است. وسعت آن

نصف وسعت کره زمين است و جو نازکی از دی اکسيد کربن آن را در برگرفته که

.در آن ابرها شکل می گيرند

بر سطح آن، لکه ها و سیاهی هایی به چشم می خورد، ستاره شناسان هنوز به

درستی نمی دانند که این سایه ها چیست. اما، دیری نخواهد گذشت که یک کشتی

.فضایی بر سیاره بهرام بنشیند و حقیقت آشکار شود

:جستار پیوسته پیشین

:جستار پیوسته پسین