آه می کشم

 :متن ترانه

 

آ… آی آی

الف اندور انا ندور ادرده اورده اردنه

بِ بَندور بنا ندور بدرده بورده بردنه

ثِ ثندور ثنا ندور ثدرده ثورده ثردنه

جیم جندور، جنا ندور جدرده جورده جردنه

چِ چ چ چ چ چ چندور چنا چدور چدرده چورده چردنه

سین سندور، سنا ندور، سدرده سورده سردنه

وای، وای

الف آه می کشم، الف آه می کشم

بِ برای تو، پِ پابندتم، تِ تو رو می خوام

جیم جواب بده، چِ چاره چیه، خِ خبر داری؟

دال دلم می خواد، ذال ذلیلتم

رِ روح منی، ز زاری کنم

!سین، سرم شکست، شین، شفا بده

صاد، صدات کنم

طین، طلسم شده، ظین، ظالم بلا، ظین، ظالم بلا

عین، عاشقتم، غین، غلامتم

فِ، فدای تو، قاف، قسّم به تو

کاف، کلافتم، گاف، گُل منی

لام، لب غنچه ای، میم، مریدتم

واو، والتم، واو، والتم

هِ، هلاکتم، هِ، هلاکتم

 

!یِ و یِ و یِ، یک و با دو کمتر بکن، یک و با دو کمتر بکن

!لوطی رو انتر بکن، زیاد رو کمتر بکن، عاشق رو منتر بکن

!الاغ رو کفتر بکن، اشتر رو استر بکن

!بارک الله

 

زِ و زِ و زِ و زِ و زِ و زِ و زِ و زِ مغزه،  زِ مغزه

پیچ و مهره هام هرزه، پیچ و مهره هام هرزه

دل توی دلم می لرزه

قدومه و اسفرزه، هر چی بگی می ارزه

!ماشاالله

 

لام و لام و لام و لام، من لبت رو می خوام، چیکار کنم؟

لام و لام و لام و لام، من لبت رو می خوام، چیکار کنم؟

!چمچاره کن

لُپ و لُپ و لُپ و لُپ، من لُپت رو می خوام، چیکار کنم؟

!چمچاره کن

دست و دست و دست و دست، من دستت رو می خوام، چیکار کنم؟

!چمچاره کن

اَب و اَب و اَب و اَب، ابروت رو می خوام، چیکار کنم؟

!چمچاره کن

چش و چش و چش و چشم، من چشمت رو می خوام، چیکار کنم؟

!بابا چمچاره کن

گوش و گوش و گوش و گوش، من گوشِت رو می خوام چیکار کنم؟

!بابا چمچاره کن

سر و سر و سر و سر

سر و سر و سر و سر، من سرت رو می خوام، چیکار کنم؟

!بابا چمچاره کن

گُر و گُر و گُر و گُر

گر و گر و گر و گر

هِر هِر هِر هِر

گر و گر و گر و گر، گردنت رو می خوام چیکار کنم؟

!چم چم چم چمچاره کن

قد و قد و قد و قد

قد و قد و قد و قد، من قدت رو می خوام، چیکار کنم؟

!چمچاره کن

!آه و آه اینها رو به دشمنت بگو

!آه و آه اینها رو به دشمنت بگو، به جفت و همزادت بگو

ذلیل نشی الهی، ذلیل نشی الهی

ذلیل بی دلیل نشی الهی

لالا لالای لای لای

لالا لالای لای لای

لالا لالای لای لای

لالا لالای لای لای

لای لای لای

:نشانه ها

 

ترانه خوان: مرتضی احمدی