سیّاره ی زمین

(ارض)

Planet Earth

ویژگی های سیّاره ی زمین چیست؟

فاصله متوسط از خورشيد                                  ۱۴۹/۶      ميليون کيلومتر

سرعت مداری                                               ۲۹/۸       کيلومتر در ثانيه

دوره چرخش به دور خورشيد (طول سال)             ۳۶۵/۲۶                   روز

دوره چرخش به دور خود (طول روز)             ۲۳ ساعت و ۵۶ دقيقه و ۴ ثانيه

زاويه تمايل سطح به محور                               ۲۳/۴۵                   درجه

زاويه تمايل مدار با دايرةالبروج                              ۰                     درجه

جرم                                       (۵/۹۷۴ ضربدر ۱۰ بتوان ۲۴ کيلوگرم)  ۱

حجم                               (۱/۰۸۴ ضربدر ۱۰ بتوان ۱۲ کيلومتر مکعب) ۱

چگالی                                                        ۵/۵۲              برابر آب

قطر استوايی                                                ۱۲۷۵۶             کيلومتر

گرانش سطحی                                               ۱      متر بر مجذور ثانيه

 شمار ماه های شناخته شده                                 ۱

پختی يا فشردگی قطبين                              ۰/۰۰۳

نسبت بازتاب                                            ۰/۲۹

:جستار پیوسته پیشین