سیاره های منظومه ی خورشیدی

The Planets of the Solar System

چه سیاره هایی در منظومه خورشیدی قرار دارند؟

منظومه خورشیدی دارای ۸ سیاره می باشد که به ترتیب نزدیک بودن به خورشید

:عبارتند از

تیر / عطارد –

ناهید / زهره –

زمین / ارض –

بهرام / مریخ –

مشتری / برجیس –

کیوان / زحل –

اورانوس –

نپتون –

برخی از ستاره شناسان بر این باور هستند که در منظومه خورشیدی، سیاره های

.دیگری نیز وجود دارد که روزی پیدا خواهند شد

 

مدار سیّاره های منظومه ی خورشیدی چگونه است؟

هشت سیاره منظومه خورشیدی که به دور خورشید گردش می کنند، همگی در یک

.سو گردش می کنند

مسیری را که هر یک از سیّاره های هشت گانه، به دور خورشید می پیماید، مدار

.آن سیاره می باشد

 

چرا و چگونه سیاره ها به دور خورشید می گردند؟

 

بطوری که دانسته شده، بنا بر نظریه آیزاک نیوتن نیروی کشش خورشید، سیاره ها

.را به سوی خود می کشد

 

:آزمایش و تجربه

 

:چیزهای مورد نیاز آزمایش

 

تکه ای نخ –

جسمی کوچک –

 

:روش آزمایش

 

جسم کوچک به سر تکه نخ بسته و دور سر چرخانده شود. مشاهده می گردد که

:جسم کوچک به شکل دایره به دور سر می گردد. پس

سیاره ها نیز به همین طور به دور خورشید می گردند و نیروی کشش خورشید

آنها را جا به جا می کند، منتها سیاره ها در یک مدار بیضی شکل

به دور خورشید حرکت می کنند

 

چرا سياره های منظومه ی خورشیدی متفاوت به نظر می رسند؟

دليل اينکه سياره ها به نظر ما با يکديگر تفاوت دارند اين است که به نظر می رسد

هر کدام از مواد متفاوتی ساخته شده اند. آنها گرچه همگی سياراتی هستند که به

،دور خورشيد گردش می کنند و بخشی از منظومه خورشيدی را تشکيل می دهند

.اما ترکيباتشان با يکديگر متفاوت است

در واقع، دانش ما در مورد مواد متشکله سياره ها بسیار ناچيز است و اين يکی از

پرسش هایی است که انسان اميد دارد با دریافتن های فضايی که هم اکنون جريان

دارد، به یاری آن دسته از طرح های فضايی که برای آينده برنامه ريزی شده

.است، به آنها پاسخ دهد

دریافتن های فضايی که توسط ماهواره ها انجام می گيرد به دانشمندان یاری

می دهد تا در باره سياره های منظومه خورشيدی آگاهی های تازه تری به دست

.آورند

:جستار پیوسته پیشین