دانش آفرینش

(علم)

Science

دانش آفرینش / علم چیست؟

بسیاری از مردم بخوبی نمی دانند دانش آفرینش / علم چیست و ساخته های

انسان را دانش آفرینش / علم می پندارند. البته ساخته های انسان برای همه

اهمیت دارند، زیرا با آنها زندگی انسان ها راحت تر و ایمن تر شده است، ولی

پیش از آن که چیزی ساخته بشود، باید کسی واقعیت های مربوط به آن را

پی برده باشد. ساخته ی انسان تنها برای استفاده از واقعیت هایی است که

:دانشمندان به آنها پی برده اند. مانند اینکه

تلگراف در حدود 165 سال پیش ساخته شد و چون در آن زمان ابزار سریعی

برای رساندن خبر وجود نداشت، تلگراف اهمیت زیاد پیدا کرد. اما بطوری که

.دانسته شده، اساس هر دستگاه تلگراف یک آهنربای برقی است

هرگاه به دور یک میخ آهنی، سیم مسی روپوش دار پیچیده و دو سر این سیم به

پیل خشکی وصل شود، میله آهنربا می گردد و اگر سیم از پیل قطع شود، خاصیت

 / آهنربایی میخ آهنی هم از بین می رود. این گونه آهنربا را آهنربای برقی

.الکتریکی گویند

این واقعیت که شاید امروزه خیلی ساده و آسان به نظر می رسد، در حدود 180

سال پیش به وسیله دانشمندان پیدا شد، ولی در آن زمان کسی فکر نمی کرد که

از آهنربای برقی بتوان استفاده کرد. تا آنکه پس از 15 سال تلگراف ساخته شد

و به دنبال آن با استفاده از یافته های دیگر، تلفن، رادیو و تلویزیون نیز ساخته

:شدند. پس

دانش آفرینش / علم، پژوهش / تحقیق واقعیت ها و پدیده هایی است که

فهم بهتر جهان را برای انسان امکان پذیر می سازد

.به این ترتیب، دانش آفرینش / علم مفهومی ویژه از دانش است

 

معمولاً مهم ترین این واقعیت ها و پدیده ها به وسیله دانشمندانی فهمیده و یافته

 .می شوند که تمام کوشش خود را صرف پژوهش / تحقیق می کنند

ولی گاهی دانشمندانی که در مسأله های کاربردی کار می کنند در فهمیدن و

.یافتن این پدیده ها سهیم هستند

 

:جستار پیوسته پیشین

:جستار پیوسته پسین