شستن دهان با دهان شویه

Mouth Rinsing with Mouthwash

 

شستن دهان با دهان شویه چگونه است؟

در دهه ی ۱۹۶۰ میلادی، شماری از پژوهشگران به سرپرستی دکتر تارنین و

بارکلی این زمینه از دندانپزشکی را یادآوری کرده و پژوهش های دامنه داری را

آغاز کردند. نتیجه ی این پژوهش ها اثبات این نظریه بود که برای پیشگیری از

پوسیدگی دندان ها و بهداشت دهان باید روی دندان ها را از کلونی / جرگه های

.شکل گرفته از میکرب های خاص دهان پاک نگهداشت

دهان شویه های ضد پلاک – مانند کلرسیدین گلوکونات – نمونه ای از نتیجه ی

پژوهش های این افراد است که  البته برخی عوارض جانبی آن مانند پدیداری لکه

بر روی دندان ها، مزه ی تلخ و احتمالاً سمّی بودن، تأیید این ماده ها را از دیدگاه

.صنعت خوردنی ها و دارویی قابل پاسخگویی دانسته است

ُبه هر حال، پژوهش های گوناگون برای فراهم کردن دهان شویه های ضد پلاک

قرصها و واکسن ها ممکن است در آینده منجر به پیشگیری کامل از بیماری های

.دهان و دندان شود

،نکته ی واپسین اینکه در مورد دهان و دندان نیز مانند دیگر زمینه های بهداشتی

.پیشگیری به مراتب آسانتر، ارزانتر و کارسازتر از درمان است

:جستار پیوسته پیشین