گونه های ماده خالص

(گونه های مایه ی ناب)

Types of Pure Matter

گونه های ماده ی خالص / مایه ی ناب چیست؟

همانطور که یک نوشتار از واژه هایی نوشته شده که از شمار معینی حرف الفبا درست شده اند، ماده ها هم

از  مولکول هایی درست شده اند که از شمار معینی اتم ساخته شده اند و همانطور هم که نوشته ها دارای

موضوع معین و گوناگون هستند، مایه ها / ماده ها هم  دارای ویژگی های معین و گوناگون می باشند. مانند

.اینکه آب با شکر فرق دارد و یا هر دو آنها با الکل تفاوت دارند

.تاکنون بیش از یک میلیون نوع ماده گوناگون ساخته شده است و باز هم پیوسته ماده هایی تازه پدید می آیند

:از این رو، شیمیدان ها  مایه های ناب  / ماده های خالص را بر دو گونه اصلی طبقه بندی می کنند

ماده ی ساده / مایه ی ساده / عنصر شیمیایی – *

ماده ی مرکب / مایه ی مرکب – **

 

:چستار پیوسته پیشین

:جستار پیوسته پسین