ماده ی مرکب

(مایه ی مرکب)

Chemical Compound

ماده ی مرکب / مایه ی مرکب چگونه است؟

 :ماده مرکب ماده ای است که از دو یا چند ماده ساده / عنصر شیمیایی درست می شود. مانند

… آب، نمک، قند، نشاسته و

 

:جستار پیوسته پیشین

:جستار پیوسته پسین

:جستار پیوسته