گونه های ماده های مرکب

Types of Compounds

 

گونه های ماده های مرکب چیست؟

از واکنش های ترکیبی / ترکیب شیمیایی ماده ها، ماده های مرکب بسیاری به دست می آیند که مهمترین

:آنها به قرار زیر است

ماده اکسیدی / اکسیدها – *

ماده اسیدی / اسیدها – **

ماده قلیایی / بازها – ***

  ماده خنثی – ****

ماده نمکی / نمک ها – *****

 

:جستار پیوسته پیشین

:جستار پیوسته پسین