نظریه ی مولکولی ماده مرکب

The Molecular Theory of Compound

نظریه ی مولکولی ماده مرکب چیست؟

بنا بر نظریه مولکولی، مولکول ماده مرکب از دو یا چند ماده ساده / عنصر شیمیایی درست می شود. مانند

.آب که از دو عنصر هیدروژن و اکسیژن درست شده است

 

:جستار پیوسته پیشین

:جستار پیوسته