واکنش ترکیبی

(ترکیب شیمیایی)

Synthesis Reaction

(Chemical Synthesis)

واکنش ترکیبی / ترکیب شیمیایی چیست؟

.بطوری که دانسته شده، مولکول های هر ماده مرکبی از مولکول های چند ماده ساده درست شده اند

از این رو، برای درست کردن یک ماده، باید به یکی کردن اتم های مولکول های آن دست زد که این کار را

.واکنش ترکیبی / ترکیب شیمیایی گویند

 

چطور واکنش ترکیبی / ترکیب شیمیایی انجام می گیرد؟

بدون شک برای درست کردن یک ماده مرکب، یکی کردن اتم های یک مولکول از آن ممکن نیست. بنابراین

.باید با یکی کردن اتم های انبوهی از مولکول های آن ماده، آن را ساخت

 

:آزمایش و تجربه

 

:چیزهای مورد نیاز آزمایش

 

مقداری سیم ظرفشویی – *

مقداری آب – **

 لوله آزمایش – ***

یک لیوان با مقداری آب – ****

 

:روش آزمایش

.نخست سیم ظرفشویی در لوله آزمایش وارد کرده و لوله هم پُر از آب شود تا سیم و دیواره خیس شوند

 .سپس آب لوله خالی و بطور واژگون در لیوان آب وارد گردد و چند روزی به همین وضعیت باقی بمانند

پس از این مدت، مشاهده می گردد که رنگ سیم ظرفشویی از خاکستری به قهوه ای دگرگون شده است. زیرا

ماده ساده آهن که در ساختار سیم ظرفشویی وجود دارد، با ماده ساده اکسیژن که در هوای داخل لوله آزمایش

در زیر سیم ظرفشویی وجود دارد، ترکیب می شود و ماده مرکب جدیدی را به نام اکسید آهن که همان زنگ

آهن است، به وجود می آورد که نه ویژگی های آهن را که خاکستری رنگ است، دارد و نه ویژگی های

،اکسیژن را که گازی است بی رنگ

.بلکه ماده ای به رنگ قهوه ای و با ویژگی های دیگر می باشد

 

:جستار پیوسته پیشین

:جستار پیوسته پسین