سوختن

(احتراق)

Combustion

سوختن / احتراق چیست؟

 .ترکیب شیمیایی یک ماده مرکب با اکسیژن را سوختن می نامند

 

سوختن / احتراق چه چیز پدید می آورد؟

 

،از سوختن هر ماده ای، افزون بر به دست آمدن ماده یا ماده های دیگر – مانند آب، دی اکسید کربن

.دود / خاکستر – گرما و نور  نیز پدید می آیند. مانند سوختن منیزیوم که گرما و نور پدید می آورد

 

گونه های سوختن چیست؟

:سوختن بر دو گونه است

سوختن کامل / تمام سوختن – *

سوختن ناقص / ناتمام سوختن – **

 

:جستار پیوسته پیشین

:جستار پیوسته پسین

:جستار پیوسته