ماده ی سوختنی

Combustible Material

ماده سوختنی چگونه است؟

ماده ی مرکبی را که می تواند با اکسیژن بسوزد – گرما، نور و ماده های مرکب دیگری پدید آید – ماده ی

… سوختنی می نامند. مانند: الکل، استون، بنزین، نفت سفید، چوب، زغال، گاز، منیزیوم و

 

:جستار پیوسته پیشین