آتشزایی ماده ها

Flammability of Matters

آتشزایی ماده ها چیست؟

:توان سوختن یا آتشگیری ماده ها را آتشزایی ماده ها می نامند و از این رو، ماده دارای گونه هایی هستند

ماده سوختنی – *

ماده آتشزا – **

ماده آتشگیر – ***

ماده منفجره – ****

ماده نسوز – *****

 

:جستار پیوسته پیشین

:جستار پیوسته پسین