ماده ی نسوز

Incombustible Material

 

ماده ی نسوز چگونه است؟

ماده ای را که نمی تواند با اکسیژن ترکیب شیمیایی پیدا کند، ماده ی نسوز می نامند. مانند: شیشه و آب که

.اصلاً با اکسیژن ترکیب نمی شوند

،بعضی از ماده ها هم مانند آهن با اکسیژن ترکیب می شوند، اما چون آهسته و به کندی ترکیب می شوند

.گرما و نور پدید نمی آورند

 

:جستار پیوسته پیشین