سوختن ناقص

Incomplete Combustion

سوختن ناقص چیست؟

اگر برای سوختن ماده ی سوختنی، اکسیژن کافی نباشد – که معمولاً چنین است – سوختن ناقص / ناتمام

.انجام می شود و سبب پدید آمدن دود می شود

 

:جستار پیوسته پیشین

:جستار پیوسته پسین