شیشه رشته ای

(فایبرگلاس)

Fiberglass

کاربرد شیشه رشته ای / فایبرگلاس چیست ؟

:از شیشه رشته ای استفاده های زیادی می شود. مانند

.اینکه آنها را با چسبی مخصوص در قایق ها به کار می برند

 .در قسمت هایی از خودروها هم از شیشه رشته ای استفاده می شود

 

:جستار پیوسته پیشین