شیشه

Glass

چگونه شیشه ساخته می شود؟

ابتدا خاک یا شن مخصوصی را با چند چیز دیگر مخلوط می کنند و سپس آن رابه داخل کوره های داغ

.می گذارند

.آنچه که از کوره بیرون آورده می شود، شیشه است

 

ویژگی های شیشه چیست؟

.یکی از ویژگی های خوب شیشه آن است که پیش از سرد شدن می توان به آن  هر شکلی داد

 

 .اما ویژگی بد آن هم این است که بسیار شکننده است

 

چرا می توان از شیشه چیزهای زیادی ساخت؟

 

چون می توان از ویژگی خوب آن که پیش از سرد شدن به هر شکلی  در می آید، استفاده کرد و چیزهای

… گوناگون ساخت. مانند لیوان، بطری، شیشه پنجره، ذره بین، شیشه عینک، آینه و

 

چرا شکنندگی ویژگی بد شیشه است؟

:وِیژگی بد شیشه شکنندگی آن است، چون

آسیب پذیری آن زیاد است و با کمترین فشار هم می شکند یا – *

.با دگرگونی ناگهانی دما می شکند

.وقتی چیزی شیشه ای می شکند، به قطعات تیز و بُرنده خُرد و تقسیم می شود که خطرناک می باشند – **

.وقتی چیزی شیشه ای می شکند، برای همیشه از بین می رود و غیرقابل استفاده می گردد – ***

 

چرا در بسیاری جاها صنعت شیشه سازی وجود دارد؟

 برای ساختن شیشه، ریگ، خاکستر سود، پُتاس و آهک را با هم در گرمای زیاد می گذارند و این مواد هم در

بسیاری از نقاط  جهان به فراوانی یافت می شود. از این رو، صنعت شیشه سازی در بسیاری از کشورها

.متداول گردیده است

:جستار پیوسته پسین