شهزاده ی رؤیاها

:متن ترانه

 

دیدم توی خواب وقت سحَـر، شهزاده ای زرّین کمــــر، نشستـه روی اسب سفید، می اومد از کوه و کمـر

می رفت و آتش به دلم، می زد نگاهش

می رفت و آتش به دلم، می زد نگاهش


کاشکی دلم رسوا بشـه، دریا بشـه، این دو چشم پُر آبـم

روزی که بختم وا بشه، پیدا بشه، اون که آمد به خوابم

شهزاده ی رؤیای من، شاید تویــی، اون کس که شب در خواب من، آید تویی

!آ…ه، از خواب شیـرین، ناگـه پریدم، دیگر ندیـدم او را کنارم، به خـدا

!جانم رسیده، از غصّه بر لب، هر روز و هر شب، در انتظارم، به خـدا

 

دیدم توی خواب وقت سحَـر، شهزاده ای زرّین کمر، نشستـه روی اسب سفید، می اومد از کوه و کمر

می رفت و آتش به دلم، می زد نگاهش

می رفت و آتش به دلم، می زد نگاهش

 

:نشانه ها

ترانه سرا: بیژن ترقی

ترانه خوان: عهدیه بدیعی

ترانه ساز: همایون خرّم

تنظیم کننده آهنگ: (ارکستر) همایون خرّم

زمان اجرا: ۱۳۴۶ هجری خورشیدی

پخش از: رویال

 

:اجرای دوم

:متن ترانه

 

دیدم توی خواب وقت سحَـر، شهزاده ای زرّین کمــــر، نشستـه روی اسب سفیـــد، می اومـد از کوه و کمر

می رفت و آتش به دلم، می زد نگاهش

می رفت و آتش به دلم، می زد نگاهش


کاشکی دلم رسوا بشه، دریا بشه، این دو چشـم پُر آبـم

روزی که بختم وا بشه، پیدا می شه، اون که آمد به خوابم

شهزاده ی رؤیای من، شاید تویی، اون کس که شب در خواب من، آید تویی

!آ…ه، از خواب شیـرین، ناگه پریـدم، دیگر ندیدم او را کنارم، به خـدا

!جانم رسیده، از غصّه بر لب، هر روز و هر شب، در انتظارم، به خـدا

 

دیدم توی خواب وقت سحَـر، شهزاده ای زرّین کمــــر، نشستـه روی اسـب سفیـد، می اومـد از کوه و کمر

می رفت و آتش به دلم، می زد نگاهش

می رفت و آتش به دلم، می زد نگاهش

:نشانه ها

 

ترانه سرا: بیژن ترقی

ترانه خوان: عهدیه بدیعی

ترانه ساز: همایون خرّم

تنظیم کننده آهنگ: (ارکستر همایون خرّم)

زمان اجرا: ۱۳۴۶ هجری خورشیدی

پخش از: رویال

 

:دانستنی

 .این ترانه برای فیلم دالاهو با لب زنی فروزان / پروین خیربخش فراهم و اجرا گردیده است

:جستار پیوسته

:جستار پیوسته دیگر