واحدهای اندازه گیری مقدار حرارت

(اندازه های اندازه گیری دما)

Units of Temperature Measurement

 

واحد های اندازه گیری دما چیست؟

:سه گونه واحد برای اندازه گیری دما وجود دارد

واحد سلسیوس / سانتیگراد – *

واحد فارنهایت – **

کلوین – ***

 

واحد سانتیگراد چگونه است؟

در واحد سانتیگراد، نقطه انجماد / یخ بستن آب صفر است و نقطه جوش آن ۱۰۰ می باشد. پس نقطه انجماد

،تا نقطه جوش به ۱۰۰ قسمت یا درجه تقسیم شده است و چون صد به زبان های لاتین سانت گفته می شود

آن را سانتی گراد – به معنی صد درجه ای – نامیده اند و از طرفی مبتکر این نوع واحد، دانشمندی سوئدی

.به نام سلسیوس بوده است، از این رو، آن را سلسیوس نیز نامگذاری کرده اند

C این نوع واحد را، اروپاییان و امریکاییان بیشتر برای کارهای علمی به کار می برند و آن را با حرف

.می باشد Centigrade / Celsius نشان می دهند که نمایانگر کلمه

 

واحد فارنهایت چگونه است؟

در واحد فارنهایت، نقطه انجماد / یخ بستن آب ۳۲ است و نقطه جوش آن ۲۱۲ می باشد. پس نقطه انجماد

.تا نقطه جوش به ۱۸۰ قسمت یا درجه تقسیم شده است

.مبتکر آن، دانشمندی آلمانی به نام فارنهایت بوده است

نشان می دهند F این نوع واحد، بیشتر در کشور ایالات متحده امریکا به کار گرفته می شود و آن را با حرف

 .می باشد Fahrenheit که نمایانگر کلمه

 

واحد کلوین چگونه است؟

.واحد کلوین نخستین واحد اندازه گیری دما در فیزیک بوده است

.صفر واحد کلوین برابر منهای ۲۷۳/۱۵ درجه سانتیگراد و منهای ۴۵۹/۶۷ درجه فارنهایت می باشد

 

تبدیل / برابری اندازه های های اندازه گیری دما به یکدیگر چگونه است؟

.واحدهای اندازه گیری دما را می توان به یکدیگر تبدیل کرد

1 – برای تبدیل اندازه دما از واحد فارنهایت به سانتیگراد، عدد ۳۲ از اندازه فارنهایت تفریق کرده و سپس

.باقیمانده آن بر عدد ۱/۸ تقسیم شود

 

:مانند ۱

 

دمای ۲۱۲ فارنهایت که می شود

F ۲۱۲ – ۳۲ = ۱۸۰

۱۸۰ ÷ ۱/۸ = ۱۰۰ C

 

.یعنی ۲۱۲ درجه فارنهایت برابر ۱۰۰ درجه سانتیگراد می باشد

 

برای تبدیل اندازه دما از واحد سانتیگراد به فارنهایت، عدد ۱/۸ را در اندازه سانتیگراد ضرب کرده و سپس

.حاصل آن با عدد ۳۲ جمع شود

:مانند ۱

 

:دمای ۳۷ سانتیگراد که می شود

C ۳۷ × ۱/۸ = ۶۶/۶

۶۶/۶ + ۳۲ = ۹۸/۶ F

 

.یعنی دمای ۳۷ درجه سانتیگراد برابر ۹۸/۶ درجه فارنهایت می باشد

 

:جستار پیوسته پیشین

:جستار پیوسته