اندازه گیری مقدار حرارت

(اندازه گیری دما)

Temperature Measurement

اندازه گیری مقدار حرارت / دما چیست؟

.اندازه گیری گرمی / سردی چیزی را اندازه گیری مقدار حرارت / دما می گویند

 

چرا باید مقدار حرارت / دما اندازه گیری شود؟

شاید مقدار حرارت / دما نخستین اندازه ای باشد که انسان به کنترل آن فکر کرده باشد؛ زیرا که اگر اندازه ی

.معینی تغییر داشته باشد، آسیب های زیادی را در زمینه های مختلف به بار آورد

 برای تعیین دما تنها راه این است که اثر و تغییرات گرما را بر جسمی مورد توجه قرار داد. مانند اینکه چون

!تغییر محسوسی، بر اثر گرما در جسمی مشاهده می گردد، در باره اش گفته می شود: این جسم خیلی داغ است

 

 

:جستار پیوسته پیشین

:جستار پیوسته پسین

:جستار پیوسته