ابزار اندازه گیری دما

Temperature Measurement Devices

ابزار اندازه گیری دما چیست؟

.برای اندازه گیری دمای ماده ها / چیزها از دماسنج استفاده می شود

 

دماسنج چگونه است؟

.واژه دماسنج خود بیان می کند که چه کاری از دستش بر می آید

دما یعنی گرما و سنج یعنی اندازه گرفتن آن. پس دماسنج دستگاهی است که با آن اندازه ی گرما را تعیین

.می کنند

آیا تاکنون کسی خواسته که گرمای هوا را اندازه گیری کند؟ آیا تاکنون کسی خواسته که بداند هوا چقدر

سرد است؟

.البته که چنین کسانی بوده اند. دانشمندان نیز پیوسته در باره دما مطالعه می کرده اند

دماسنج ابزاری است که با آن اندازه گرمی یا سردی چیزی را اندازه می گیرند. برای گسترش مطالعات

علمی در باره دما، در نخستین گام، نیاز به ابزاری بوده است که بتواند به مقیاسی معین آن را اندازه گیری

:کند. این ابزار همان دماسنج بوده است. پس

دماسنج ابزاری است که با آن اندازه دمای – گرمی یا سردی – چیزی را اندازه می گیرند

 

چرا برای اندازه گیری دما از دماسنج استفاده می شود؟

چطور می توان دانست که کدام یک از دو ظرف آبی که تا اندازه ای گرم شده اند، گرمتر و کدام یک سردتر

است؟

به طور حتم، دست وسیله مناسبی برای این کار نیست. زیرا نخست ممکن است دست بسوزد و دیگر اینکه

.دست ابزار دقیقی برای تشخیص نیست

.روش درست این کار، استفاده از دماسنج است

به این ترتیب که باید دماسنج هر بار داخل یکی از دو ظرف آب قرار داده شود. در هر کدام که بلندی مایع

دماسنج بالاتر رود، آن ظرف گرمتر است، زیرا آب داخل آن سبب افزایش حجم بیشتری در مایع دماسنج

:شده است. پس

هرچه چیزی / جسمی گرمتر باشد باعث گستردگی / انبساط بیشتر مایع دماسنج می شود و

آن را در لوله شیشه ای بالاتر می برد

بنابراین از روی اندازه بلندی مایع دماسنج می توان به دمای آن چیز / جسم پی برد

 

:جستار پیوسته پیشین

 

:جستار پیوسته