تغییر رنگ ماده ها

(دگرگونی رنگ چیزها)

Change of Colour of Matters

تغییر رنگ ماده چگونه است؟

.بطوری که دانسته شده، اتم ها در دماهای گوناگون، نورافشانی به رنگ های مختلف دارند

از این رو، هنگامی که دمای ماده ای با گرفتن یا از دست دادن گرما دگرگون می شود، اتم های تشکیل دهنده

.آن نورافشانی به رنگ های مختلف می کنند و ماده با دگرگونی دما به رنگ های مختلف درمی آید

 

رابطه اندازه دما و رنگ یک ماده چیست؟

.رنگ نور هر چیزی / ماده ای می تواند نشانگر اندازه دمای آن چیز / ماده باشد

 

:آزمایش و تجربه

 

:چیزهای مورد نیاز آزمایش

 

سیخ آهنی – *

ابزار گرم کننده  –  **

 

:روش آزمایش

 

نخست سیخ آهنی با ابزاری گرم شود، تا داغ شود، مشاهده می گردد که بر اثر گرما، نوری به رنگ سرخ 

.از خود نشان می دهد

سپس به گرم کردن آن ادامه داده تا دمای سیخ آهنی آهنی بالاتر رود. مشاهده می گردد که بر ثر گرمای

بیشتر، نوری که از آن نشان داده می شود، به رنگ نارنجی درمی آید و با ادامه گرم کردن سیخ، نور آن رنگ

نارنجی تری را از خود نشان می دهد. و سرانجام با ادامه گرم کردن سیخ، آن اندازه داغ می شود که نوری به

:رنگ آبی روشن و سپس با ادامه گرما دادن، نور آن به رنگ سفید درمی آید. پس

کاهش یا افزایش اندازه ی دمای چیزی / مقدار حرارت ماده ای سبب تغییر رنگ آن می گردد

 

:جستار پیوسته پیشین

 

:جستار پیوسته