رنگ ماده ها

(رنگ چیزها / رنگ مایه ها)

Colour of Matters

 

چرا رنگ چیزها / ماده های گوناگون مختلف است؟

 رنگ چیزها / ماده های گوناگون با یکدیگر فرق دارد، چون چیزها / ماده های گوناگون از اتم های گوناگونی

.درست شده اند و هنگامی که نور به آنها می تابد، بازتاب آن رنگ های گوناگون می باشد

 

:جستار پیوسته پیشین

:جستار پیوسته