تصعید

(بخار شدن ماده های جامد / گاز شدن ماده های سخت)

Sublimation

تصعید / بخار شدن ماده های جامد چیست؟

.زمانی چیزی سخت / ماده ای جامد گرما می گیرد و دگرگون می گردد، و حالت بخار / گاز پیدا می کند

.این گونه دگرگونی حالت ماده را تصعید به معنای متصاعد شدن / بالا رفتن (گاز / بخار) می گویند

.در این گونه دگرگونی حالت ماده، جسم جامد بدون اینکه به حالت آبگونه / مایع در آید، بخار یا گاز می شود

 

مانند نفتالین یا یخ خشک که پس از مدتی مقدار آن  کم می شود، زیرا بر اثر گرمای پیرامون به حالت گاز یا

.بخار درمی آیند، بدون اینکه به حالت آبگونه / مایع درآیند

 

:آزمایش و تجربه

 

:چیزهای مورد نیاز آزمایش

 

مقدار بلور یُد – *

شعله گرما – **

لوله ی آزمایش و گیره آن – ***

 

:روش آزمایش

بلورهای یُد درون لوله آزمایش ریخته شده و به وسیله شعله، گرم شود. پس از مدتی مشاهده می گردد که

گاز یا بخار بنفش رنگی از دهانه لوله آزمایش خارج می گردد که همان بلورهای یُد است که بدون دگرگونی

:به حالت مایع، به گاز دگرگون شده است. پس

،بعضی از چیزهای سخت / ماده های جامد با گرفتن گرما، بدون اینکه حالت مایع پیدا کنند

یکراست به حالت گاز / بخار درمی آیند

 

:جستار پیوسته پیشین