رُبایش و رانش برق

(جاذبه و دافعه ی الکتریسیته)

Attraction and Repulsion of Electricity

چه موقع  جسمی دارای الکتریسیته، جسم دیگر را به سوی خود می رباید / می راند؟

 :در دو زمان جسمی که دارای الکتریسیته است، جسم دیگری را به سوی خود می کشد

زمانی که جسم دیگر دارای الکتریسیته نمی باشد، جسم دارای الکتریسیته آن را به سوی خود – *

.می رباید / می کشد

 زمانی که جسم دیگر دارای بار برقی غیرهمنام /  بار الکتریکی مخالف می باشد، جسم دارای الکتریسیته – **

.از بار برقی دیگر، آن را به سوی خود می کشد

 

:آزمایش و تجربه – ۱

 

:چیزهای مورد نیاز آزمایش

 

یک عدد شانه – *

پارچه پشمی – **

خُرده کاغذ – ***

 

:روش آزمایش

 

.نخست شانه به پارچه پشمی مالش داده شود

سپس شانه به نزدیک خُرده های کاغذ برده شود، مشاهده می گردد که خُرده  کاغذ ها به سوی شانه کشیده

:می شود، زیرا آنها دارای الکتریسیته نبوده اند. پس

جسم دارای برق / الکتریسیته، جسم بدون الکتریسته را به سوی خود می رباید / می کشد

 

:آزمایش و تجربه – ۲

 

:چیزهای مورد نیاز آزمایش

 

یک بادکنک – *

نخ – **

یک بطری – ***

پارچه پشمی – ****

 

:روش آزمایش

 

.نخست بادکنک را با نخ آویزان کرده و آن را به پارچه پشمی مالش داده شود تا الکتریسیته پیدا کند

.سپس بطری هم به پارچه پشمی مالش داده شود تا دارای الکتریسیته شود

 

،حال اگر بطری به نزدیک بادکنک برده شود، مشاهده می گردد که بادکنک به سوی بطری کشیده می شود

زیرا بادکنک با مالش به پارچه پشمی دارای بار الکتریکی منفی و بطری با مالش به پارچه پشمی دارای

بار الکتریکی مثبت شده اند و چون بار الکتریکی آنها غیرهمنام / مخالف بوده ند، به سوی یکدیگر کشیده

:شده اند. پس

دو جسم که دارای الکتریسیته مخالف / بار برقی ناهمنام هستند، یکدیگر را می رانند

 

چرا جسمی دارای الکتریسیته، جسم دیگر را از خود می راند؟

 

زمانی که جسم دیگر هم دارای همان گونه الکتریسیته باشد، جسم دارای الکتریسیته آن را از خود می راند

.و دور می کند

 

:آزمایش و تجربه

 

:چیزهای مورد نیاز آزمایش

 

دو عدد بادکنک – *

پارچه ابریشمی – **

نخ – ***

 

:روش آزمایش

 

.نخست دو بادکنک را با نخ آویزان کرده، سپس هر دو را به پارچه پشمی مالش داده شود

 حال مشاهده می گردد که هر دو بادکنک از هم دور می شوند. زیرا هر دو دارای یک گونه الکتریسیته

:هستند. پس

دو جسم که دارای یک نوع الکتریسیته / بار الکتریکی هستند، یکدیگر را می رانند

 

چرا جسمی دارای الکتریسیته، جسم دیگر را به سوی خود می کشد و سپس می راند؟

 

بطوری که دانسته شده، جسم دارای برق / الکتریسته، جسم بدون الکتریسته را به سوی خود می کشد؛ اما

.پس از برخورد دو جسم با یکدیگر، پاره ای از الکتریسیته جسم برقدار به جسم بدون الکتریسیته می رود

.در این زمان، چون هر دو دارای یک گونه الکتریسیته هستند، یکدیگر را می رانند

 

:آزمایش و تجربه

 

:چیزهای مورد نیاز آزمایش

 

گلوله ای از قلع یا آلومینیوم – *

نخ – **

شانه – ***

پارچه پشمی – ****

 

:روش آزمایش

 

.نخست گلوله قلع یا آلومینیوم را با نخ آویزان کرده و سپس شانه را به پارچه پشمی مالش داده شود

حال اگر شانه به نزدیک گلوله قلع یا آلومینیوم برده شود، مشاهده می گردد که گلوله به سوی شانه کشیده

.می شود، زیرا گلوله دارای الکتریسیته نبوده است

 

اما پس از برخورد شانه با گلوله قلع یا آلومینیوم، پاره ای از الکتریسیته شانه به گلوله می رود. حالا هر دو

:دارای یک نوع الکتریسیته هستند و به همین سبب از یکدیگر دور می شوند. پس

جسم برقدار / دارای الکتریسیته، نخست جسم بدون الکتریسیته را به سوی خود می کشد و

سپس به دور می راند

 

:جستار پیوسته پیشین