برق

(الکتریسیته)

Electricity

برق / الکتریسیته چیست؟

 با آنکه هزاران سال است که انسان به این طبیعت می اندیشد، ولی باز هم هنوز به درستی نفهمیده که

.الکتریسیته چه می باشد

.اکنون باور دانشمندان بر این است که در همه چیز ذرّاتی وجود دارد که بار الکتریسیته / برقی دارند

.بطوری که دانسته شده، همه چیز، از اتم ساخته شده است.

در هر اتم، الکترون که دارای بار برقی منفی / بار الکتریکی منفی است، در اثر نیروی کشش  – کشش یا

جاذبه الکتریکی – به سوی هسته اتم که بار برقی مثبت / بار الکتریکی مثبت دارد، کشیده می شود و در

.فاصله ای از آن قرار می گیرد

 

:بنا بر این نظریه، می توان گفت که

برق / الکتریسیته، حرکت و جریان الکترون ها یا دیگر ذرّاتی است که دارای بار برقی / الکتریکی می باشند

 

:جستار پیوسته پیشین

:جستار پیوسته پسین