گونه های برق

(نوع های الکتریسیته)

Types of Electricity

گونه های برق / انواع الکتریسیته چیست؟

 بطوری که دانسته شده، برق / الکتریسیته، حرکت و جریان الکترون ها یا دیگر ذرّاتی است که دارای بار

برقی / الکتریکی می باشند و

 ،از آنجا که چیزها / ماده ها می توانند دارای بار برقی مثبت، بار برقی منفی و یا بدون بار برقی باشند

:دو گونه برق / الکتریسیته پدید می آید

برق مالشی / الکترسیته ساکن – *

برق جاری  / الکتریسیته جاری – **

 

:جستار پیوسته پیشین

:جستار پیوسته پیشین