جرقّه ی برق

(جرقّه ی الکتریکی)

Electric Spark

جرقّه ی برق / جرقّه ی الکتریکی چیست؟

.جهش برق / الکتریسیته از چیز الکتریسیته دار به چیز بدون الکتریسیته را جرقه برق / الکتریکی گویند

.جرقه الکتریکی همراه با نور و صدا می باشد؛ اما شدت آن بستگی به مقدار الکتریسیته دارد

 

:آزمایش و تجربه

 

:چیزهای مورد نیاز آزمایش

 

اتاق تاریک – *

یک ورق کاغذ – **

ماهوت پاک کن – ***

 

:روش آزمایش

 در اتاق تاریک، نخست ورق کاغذ را با ماهوت پاک کن مالش داده و سپس انگشت خود را نزدیک آن حرکت

.داده شود

مشاهده می گردد که جرقه های کوچک همراه و نور کم و نیز صدایی پدید می آید. زیرا کاغذ به سبب مالش

ماهوت پاک کن دارای الکتریسیته شده و زمانی که انگشت خود به نزدیک آن برده می شود، الکتریسیته از

:کاغذ به انگشت / بدن جهش پیدا می کند و هنگام جهش، همراه با نور و صدا می باشد. پس

الکتریسیته از جسم برقدار / الکتریسیته دار به جسم بدون الکتریسیته جهش پیدا می کند و

جرقه الکتریکی پدید می آید

 

چگونه جرقّه ی برق / جرقّه ی الکتریکی پدید می آید؟

 

بطوری که دانسته شده، چیزها دارای بار الکتریسیته مثبت یا منفی هستند. بار مثبت کشش زیادی دارد که

.بار منفی را به سوی خود می کشد

هر اندازه بارهای الکتریکی بیشتر شوند، نیروی ربایش / کشش بار مثبت نیز شدیدتر می باشد. گاهی افزایش

.این بار به اندازه ای می رسد که نیروی ایستادگی برای جدا نگه داشتن بار مثبت از منفی از میان می رود

در این هنگام است که دیگر هر گونه عایقی مانند هوا، شیشه یا چیزهای  دیگری که می کوشیدند آن دو را از

هم جدا نگه بدارند، جا خالی می کنند و یا در هم فرو می ریزند. در اینجا نوعی تخلیه بار انجام می شود. یعنی

یکی از آن دو جسمی که فشار بیش از اندازه بارهای الکتریکی را تحمل می کرده، بار خود را تخلیه می کند

.تا هر دو از نظر داشتن بار الکتریکی با هم یکسان شوند

 

:جستار پیوسته پیشین